We bieden de lesstof zoveel betekenisvol, geïntegreerd in een thema aan. Voor bijbelonderwijs, rekenen, spelling en lezen wordt daarnaast apart ruimte ingeruimd in het lesrooster.

Bijbelonderwijs

God en Zijn Woord staan centraal in ons leven. De leerkrachten vertellen elke dag uit de bijbel en gaan hierover met de kinderen in gesprek. De belangrijkste vorm van bijbelonderwijs is natuurlijk de praktijk; ook in de manier waarop we met elkaar omgaan, willen we de bijbel laten spreken. Ieder thema hebben we een gezamenlijke opening waarbij ook ouders van harte worden uitgenodigd.

Rekenen

In de kleutergroepen besteden de leerkrachten op een speelse manier aandacht aan het ontwikkelen van getalbegrip. Dit gebeurt vooral door het doen van spelletjes en andere kringactiviteiten. Ook de domeinen meten en meetkunde komen via het spel aan de orde. Daarvoor worden allerlei suggesties uit de methode ‘met sprongen vooruit’ gebruikt. Vanaf groep 3 wordt er meer systematisch rekenonderwijs gegeven. We gebruiken hiervoor de methoden ‘Met sprongen vooruit’ en ‘Pluspunt’.

Taal/lezen

Taal wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de thema’s aangeboden. Bij de kleuters besteden we veel aandacht aan interactief voorlezen; er wordt op een speelse manier gewerkt aan de opbouw van letterkennis en het herkennen van letters en klanken. Vanaf groep 3 komt het methodisch leren lezen in beeld. Nieuwe letters worden aangeleerd door middel van zogeheten ‘signaalwoorden’, passend bij de thema’s waaraan op dat moment wordt gewerkt. Vanaf groep 4 wordt de methode Staal en Snappet ingezet voor spelling.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Bij ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ komen drie verschillende vakgebieden samen aan de orde: Mens & Samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte & Tijd. Deze vakgebieden worden niet apart, maar zoveel mogelijk geïntegreerd in thema’s aangeboden. In de bovenbouw wordt gewerkt met de methode Blink die de doelen geïntegreerd aanbied in thema’s.  Elk thema mondt uit in een vorm van presentatie. Minimaal één keer per jaar worden alle ouders hiervoor uitgenodigd. Bij het werken in thema’s wordt veelvuldig gewerkt met computer en digibord.

Burgerschap

Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer, als burger in een democratische rechtstaat. Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het van belang dat kinderen belangrijke waarden en normen meekrijgen en hiernaar weten te handelen. Dit ‘burgerschap’ komt nadrukkelijk aan de orde bij het werken met thema’s en in de lessen Sociale Vaardigheden.

Sociale Vaardigheidstraining

Goed met anderen omgaan gaat niet altijd vanzelf. Het vraagt inzicht in eigen gedrag en dat van de ander. Tijdens de lessen sociale vaardigheid leren de kinderen emoties herkennen en omgaan met conflicten. Via de kanjertraining wordt gewerkt aan een positieve sfeer in de groepen. Voor meer informatie over de kanjertraining zie: www.kanjertraining.nl.

Bewegingsonderwijs

In de onderbouw wordt dagelijks tegemoetgekomen aan de behoefte van jonge kinderen om te bewegen. Dit gebeurt door buitenspel of bewegingslessen in het speellokaal. Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee keer per week gym.

Kunstzinnige oriëntatie

Engelse taal

 

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde