Het meest kenmerkende voor gbs De Wierde is dat onze school een christelijke school is. De leerkrachten geven onderwijs vanuit een christelijke visie op de mens en op de samenleving. In ons Identiteitsdocument leest u op welke manier we op gbs De Wierde vorm geven aan onze christelijke identiteit.

De missie van de school

De missie van onze school is om samen met de ouders – als eerst verantwoordelijken – de kinderen die ons zijn toevertrouwd in onderwijs en opvoeding tot bloei te laten komen en hen te helpen hun eigen identiteit te ontwikkelen, als kind van God. Dit doen we door talenten van kinderen aan te spreken, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hen te helpen bij het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden die zij nodig hebben om als christen een eigen plek in te nemen en verantwoordelijkheid te dragen in de samenleving.

Christelijke levensvisie

Kinderen ontvangen op gbs De Wierde onderwijs vanuit een christelijke visie op de mens en op de samenleving, vanuit de overtuiging dat God de wereld en de mensen heeft geschapen om in relatie met Hem te leven. In ons Identiteitsdocument leest u op welke manier we op gbs De Wierde vorm geven aan onze christelijke identiteit.

Onderwijskundige visie

We gaan in het onderwijs voor de brede ontwikkeling van kinderen. Dit houdt in dat we bij ons onderwijs niet alleen focussen op de leerstof, maar oog hebben voor de brede ontwikkeling van kinderen; samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en goed kunnen omgaan met ICT zijn belangrijke vaardigheden waaraan we werken. Ze zijn onmisbaar voor kinderen in de 21e eeuw! Op onze school werken we grotendeels vanuit de uitgangspunten van het onderwijskundige concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs omdat dit goed aansluit bij onze levensbeschouwelijke en onderwijskundige visie. Onder ‘Ons onderwijs‘ leest u hier meer over.

Onze definitie van kwalitatief goed onderwijs

Wij willen kwalitatief goed onderwijs geven dat aansluit bij onze levensbeschouwelijke en onderwijskundige visie. Kwalitatief goed onderwijs is in onze visie:

Onderwijs…

  • dat kinderen helpt hun volle identiteit als kind van God te ontwikkelen; dat aandacht heeft voor de brede ontwikkeling van kinderen en waarin kinderen de vaardigheden leren die ze in de 21e eeuw nodig hebben;
  • dat zorgt voor gemotiveerde, betrokken leerlingen, die begrijpen wat het nut en de betekenis is van wat ze op school leren;
  • dat de nieuwsgierigheid prikkelt en kinderen door middel van een rijke leeromgeving uitdaagt zich stapje voor stapje verder te ontwikkelen;
  • waarin planmatig en professioneel wordt gewerkt in een doorgaande lijn, vanuit heldere doelen;
  • waarin leerlingen zelf (steeds meer) eigenaar worden van hun eigen leerproces;
  • waarin leerkrachten en ouders als partners samenwerken aan de ontwikkeling van het kind;
  • waarin de leerkracht een belangrijke rol vervult voor de kinderen als identificatiefiguur én als bemiddelaar tussen wat kinderen willen en wat de leerkracht voor ogen heeft;
  • dat resulteert in zichtbare ontwikkeling van kinderen op de diverse ontwikkelingsterreinen;
  • dat beantwoordt aan de door de overheid gestelde kerndoelen.

Onze kernwaarden

Wat we belangrijk vinden in het onderwijs en in de omgang met elkaar hebben we samengevat in vijf kernwaarden.

Eigenheid                          
Ieder mens is uniek en door God geliefd, zoals hij/zij is. We waarderen onderlinge verschillen in karakter en mogelijkheden en stimuleren elkaar om die te ontwikkelen. Juist door samen te werken, vullen we elkaar aan en leren we van elkaar.

Verantwoordelijkheid & Vertrouwen
We respecteren ouders als eerst-verantwoordelijken in de opvoeding van hun kinderen. Samen met hen willen we kinderen leren om hun plek in te nemen in de samenleving. We geven kinderen en elkaar het vertrouwen dat nodig is om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag en leerproces. We willen kinderen leren goed te zorgen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving.

Openheid
Een open, lerende én uitnodigende houding bij alle betrokkenen en transparante informatie is dé basis voor ‘samen leren’ en het versterken van partnerschap met ouders.

NIeuwsgierigheid
De door God geschapen wereld zit boordevol wonderen! We willen verwondering en nieuwsgierigheid aanwakkeren, bij de kinderen én bij elkaar en daarmee het leren stimuleren.

Dienstbaarheid en dankbaarheid
‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’. We willen de kinderen leren en samen met de ouders voorleven niet slechts voor het eigen belang te gaan, maar evengoed op dat van anderen gericht te zijn. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn! We willen ons er samen met de kinderen in oefenen stil te staan bij al het moois dat ons is/wordt gegeven, daarvan te genieten en God daarvoor te danken!

Van visie naar praktijk
Meer over onze visie en hoe we die de komende jaren met alle betrokkenen in de praktijk concreet willen maken, leest u in ons Strategisch Schoolplan 2023 – 2027

 

 

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde