Onze school is een zogeheten ‘eenpitter’: een zelfstandige school met een eigen schoolbestuur en een eigen schoolvereniging. De school is dus van de ouders. Het eenpitterschap heeft als voordeel dat de lijnen tussen team, ouders en bestuur kort zijn en dat de school – binnen de wettelijke kaders – zelf mag beslissen over de te volgen koers. Overigens betekent dit niet dat we alles persé op eigen houtje willen doen. Waar mogelijk en nodig zoeken we samenwerking met scholen en instellingen in de omgeving. En deskundigheid die we zelf niet in huis hebben, huren we extern in. Het lidmaatschap van de schoolvereniging staat open voor leden van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en voor leden van de christelijk gereformeerde kerk. Ouders die lid zijn van één van deze kerken zijn als regel lid van de schoolvereniging. Daarnaast kent de vereniging de mogelijkheid van donateurschap. De secretaris van het schoolbestuur kan u daarover meer vertellen.

Tenminste eens per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats van de schoolvereniging. Dan worden de plannen en de begroting van het volgende jaar voorgelegd aan de leden en brengt het bestuur verslag uit van het afgelopen jaar. Het bestuur kan de leden ook bij elkaar roepen om over bepaalde onderwerpen met het bestuur van gedachten te wisselen of om de leden te informeren over belangrijke ontwikkelingen. De ledenvergadering is trouwens maar één van de vele manieren waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij de school.

Het bestuur van gbs De Wierde bestaat uit zeven ouders.

Gerard Berghuis (voorzitter)
Jitze v/d Vinne (algemeen, identiteit)
Annemieke Grashuis (algemeen)
Ben Grijpstra (penningmeester: financiën)
Hans Mossel (algemeen, huisvesting)
Janetta Meijering (secretaris)
Sjoukje van Warners (algemeen)

Het bestuur vergadert doorgaans eens per maand. Voor de periode 2015-2019 heeft het bestuur een Strategisch Beleidsplan opgesteld, waarin de belangrijkste ambities zijn verwoord. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in het jaarverslag.

Download hier:
Bestuursverslag gbs De Wierde 2018
– Jaarstukken gbs de Wierde-2018
– Concept Identiteitsdocument-2019_juni 2019

U kunt contact opnemen met het bestuur via het mailadres: bestuur@gbsdewierde.nl.
Het postadres van het schoolbestuur is: Aemckenheerd 2, 9951 VZ Winsum.

Terug naar het overzicht

© 2019 GBS de Wierde