Onze school is een zogeheten ‘eenpitter’: een zelfstandige school met een eigen schoolbestuur en een eigen schoolvereniging. Binnen de wettelijke kaders beslist de school zelfstandig over de te volgen koers. Overigens betekent dit niet dat we alles persé op eigen houtje willen doen. Waar mogelijk en nodig zoeken we samenwerking met scholen en instellingen in de omgeving. En deskundigheid die we zelf niet in huis hebben, huren we extern in. We willen graag een school ‘van ouders’ zijn met korte lijnen tussen team, ouders en bestuur.

We willen graag dat ouders ook lid worden van de schoolvereniging. Om lid te kunnen worden, is het van belang dat ouders het identiteitsdocument van de school van harte kunnen onderschrijven.

Tenminste eens per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats van de schoolvereniging. Dan worden de plannen en de begroting van het volgende jaar voorgelegd aan de leden en brengt het bestuur verslag uit van het afgelopen jaar. Het bestuur kan de leden ook bij elkaar roepen om over bepaalde onderwerpen met het bestuur van gedachten te wisselen of om de leden te informeren over belangrijke ontwikkelingen. De ledenvergadering is trouwens maar één van de vele manieren waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij de school.

Het bestuur van gbs De Wierde bestaat uit vijf leden:

Marten de Vries (voorzitter)
Hieke Groenwold (secretaris)
Ben Grijpstra (portefeuille Financiën)
Janetta Meijering (algemeen lid)
Baukelina van der Weij (algemeen lid)

In 2019 is de bestuursstructuur van de vereniging gewijzigd en is het bestuur toezichthoudend geworden. De directie is daarmee gemandateerd voor de uitvoerende bestuurstaken.

Voor de periode 2023-2027 is een Strategisch Schoolplan opgesteld, waarin de belangrijkste ambities van onze school zijn verwoord. De manier waarop het bestuur toezicht wil houden, is vastgelegd in het Intern Toezichtkader. Deze is ogenomen in bijlage 1 van het Strategisch Schoolplan 2019-2023. Voor bestuursleden is een profielschets opgesteld, die wordt gehanteerd bij het werven van nieuwe bestuursleden.

Download hier:

U kunt contact opnemen met het bestuur via het mailadres: bestuur@gbsdewierde.nl.
Het postadres van het schoolbestuur is: Aemckenheerd 2, 9951 VZ Winsum

B

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde