Ieder kind onderwijs bieden dat past bij zijn/haar mogelijkheden. Dat is de insteek van Passend Onderwijs. Als jij je kind bij ons op school aanmeldt, zijn wij er als school voor verantwoordelijk dat je kind ook onderwijs krijgt dat past bij de mogelijkheden van je kind. Soms gaan de onderwijsbehoeften van je kind echter verder dan wat wij op school kunnen bieden. We gaan dan samen met jou als ouder op zoek naar een andere passender plek.

Extra ondersteuning op school
Ieder kind is uniek. Kinderen verschillen in leertempo, leermogelijkheden, aanleg en karakter. De leerkrachten proberen daar in de klas zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maar voor sommige kinderen is dit niet voldoende. Zij hebben extra ondersteuning nodig. Extra ondersteuning bieden we zoveel mogelijk aan in de klas, in eerste instantie door de leerkracht. Als er individuele zorg nodig is, wordt een individueel plan opgesteld. Hierin staat aan welke doelen wordt gewerkt en hoe de ondersteuning vorm krijgt. Voor sommige kinderen is het nodig dat ze een eigen, aangepast programma volgen voor één of meerdere vakken dat zich richt op het eindniveau dat in overeenstemming is met de mogelijkheden van het kind. Dit verwachte eindniveau wordt vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelingsperspectief. Het kind volgt dan een eigen leerlijn.

Intern Begeleider (IB’er)
Heb je vragen over de ondersteuning op school, dan kunt je terecht bij onze Interne Begeleider (IB’er), Marina van der Ploeg. De Interne Begeleider coördineert de zorg rond leerlingen, is daarvoor aanspreekpunt binnen de school en geeft advies en ondersteuning aan leerkrachten en ouders.

Orthopedagoog
Als kinderen stelselmatig problemen ondervinden met het leren of sociaal emotioneel, wordt de situatie besproken met de orthopedagoog, die voor een aantal uren werkzaam is voor onze school. De orthopedagoog geeft adviezen en bespreekt eventuele vervolgstappen. De orthopedagoog kan met toestemming van de ouders uitgebreider onderzoek uitvoeren om oorzaken te achterhalen en een goede behandeling te bepalen.

Schoolondersteuningsprofiel
Schoolbesturen zijn sinds enkele jaren verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan ieder kind dat wordt aangemeld. De zorgplicht van basisscholen houdt in dat als de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden zij in goede samenspraak met de ouders zorgt voor een andere geschikte plek. Als we als school niet de begeleiding kunnen geven die een kind nodig heeft, verwijzen we door naar andere vormen van onderwijs, zoals het speciaal onderwijs, of hulpverlening, zoals de huisarts, Bureau Jeugdzorg, SGJ, Stichting Eleos. In het Schoolondersteuningsprofiel lees je welke ondersteuning we op school kunnen bieden en hoe we samen met de ouders op zoek gaan naar een andere geschikte plek als wij een kind niet de ondersteuning kunnen geven die het nodig heeft.

Samenwerkingsverband 20-01
Bij het vinden van een passende plek voor ieder kind werken we als school(bestuur) samen met andere scholen en instellingen in een samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband (SWV) 20-01 (Groningen en Noordenveld). Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. Onze school hoort bij subregio Noord. SWV 20-01 heeft een eigen website: www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-po20-01/

Het postadres van SWV 20-01 is:
Postbus 8061
9702 KB Groningen.

Ook op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl is meer informatie te vinden over Passend Onderwijs.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde