Gbs De Wierde wil boeiend onderwijs geven in het verlengde van de christelijke opvoeding thuis. We gaan ervan uit dat de ouders die hun kind bij ons op school aanmelden dit (ook) doen omdat zij hun kind graag een christelijke opvoeding willen geven.

De G van Genade
Onze school is een gereformeerde basisschool. De kern van het gereformeerde geloof is dat we leven uit genade, dankzij Jezus Christus. In Hem hebben we alles al ontvangen! Niet wat wij doen is maatgevend, maar wat God heeft gedaan. Hij heeft ons een belofte gegeven, dat we Zijn kind mogen zijn als we ons naar Hem omkeren en ons in Zijn armen laten sluiten. Die belofte geldt ook voor onze kinderen. De doop is daarvan het teken.

               Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven en tegelijk
               meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen (Tim Keller).

Vanuit de wens dat hun kinderen met dit geloof zouden opgroeien, hebben leden van de gereformeerde kerk in Westernieland ruim een eeuw geleden een eigen schoolvereniging opgericht: de Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. In 1983 is de school ‘verplaatst’ naar Winsum. Het huidige schoolgebouw is in 1984 als nieuwbouw in gebruik genomen.

De identiteit van de school is geborgd in de statuten van de schoolvereniging. Tot nu toe stond hierin dat leden van de schoolvereniging, de leden van het bestuur en personeelsleden van de school lid moesten zijn van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) of de christelijke gereformeerde kerk. Het schoolbestuur is bezig om de statuten aan te passen, zodat ook ouders die het identiteitsdocument van de school van harte onderschrijven, maar geen lid zijn van genoemde kerken, lid kunnen worden van de schoolvereniging. Van leerkrachten wordt in de nieuwe situatie verwacht dat zij het identiteitsdocument én de grondslag van de vereniging, die dezelfde blijft, kunnen onderschrijven.

Voor toelating van leerlingen geldt al langer dat als ouders het Identiteitsdocument van de school van harte kunnen onderschrijven, zij hun kind onderwijs op onze school kunnen laten volgen.

We willen graag samen met ouders optrekken in de opvoeding van kinderen, ook in de geloofsopvoeding. Met iedere nieuwe ouder vindt daarom een gesprek plaats over de identiteit van de school en de geloofsopvoeding thuis. We vinden belangrijk dat dit in elkaars verlengde ligt.

Terug naar het overzicht

© 2020 GBS de Wierde