De leerkracht heeft verschillende manieren waarom hij/zij zicht houdt op de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk allereerst door het bekijken van het dagelijkse werk van kinderen en het gesprek hierover, maar ook door gericht te observeren in de groep en door af en toe toetsen af te nemen. Om de vorderingen per kind bij te houden, worden verschillende systemen gehanteerd. Aan de hand van de uitslagen van deze toetsen en observaties wordt bekeken of een kind extra zorg en begeleiding nodig heeft.

Observaties
Kleuters in de groepen 1 en 2 worden het hele jaar door de leerkracht op de volgende ontwikkelingsaspecten geobserveerd: taakgerichtheid, lees- en schrijfactiviteiten, rekenactiviteiten, constructieve activiteiten, spelactiviteiten en motoriek. Deze observaties worden gedaan aan de hand van KIJK, een observatie- en registratiesysteem. In groep 1 tot en met 8 wordt de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen bijgehouden door middel van het Leerlingvolgsysteem KANVAS.

Verschillende toetsen
De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf groep 3 eveneens gevolgd door toetsen. Met methodetoetsen wordt aan het eind van een rekenblok getoetst of de kinderen de aangeboden lesstof goed hebben begrepen. Daarnaast wordt de algemene ontwikkeling op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen gepeild met behulp van niet-methodegebonden toetsen van CITO. In groep 8 wordt de Schooleindtoets afgenomen. Dit is een indicatie in hoeverre individuele kinderen en de school als geheel de kerndoelen hebben behaald die de overheid heeft geformuleerd voor het basisonderwijs in Nederland.

Als ouder kunt u op verschillende manieren op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind.

Rapport
Alle kinderen krijgen twee keer in het jaar een rapport mee naar huis, in februari en in de laatste schoolmaand van het cursusjaar. Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind beschreven op verschillende gebieden: de leervorderingen, vaardigheden in diverse schoolvakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Startgesprekken en spreekavonden
Aan het begin van het schooljaar voeren de leerkrachten met de ouders van alle kinderen in hun groep een startgesprek. Daarnaast zijn er enkele ouderspreekavonden van 10 of 15 minuten. Hier kunnen ouders zich op intekenen als zij over een bepaald onderwerp of naar aanleiding van het rapport met de leerkracht willen praten. Het gesprek kan ook op initiatief van de leerkracht plaatsvinden. Over bijzonderheden kunt u natuurlijk ook tussendoor contact zoeken met de leerkracht.

Ouderavonden
Ook door middel van gezamenlijke ouderavonden worden ouders betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Op deze avonden krijgt u naast algemene informatie over de school ook specifieke informatie over de groep van uw kind.

Portfolio
Ieder kind houdt een eigen portfolio bij; een map met werk waar het kind trots op is: tekeningen, werkstukken, verslagen, foto’s en dergelijke. Het portfolio wordt in de hogere groepen steeds meer een middel dat kinderen helpt om aan eigen doelen te werken. Minimaal twee keer per jaar nodigen we ouders uit het portfolio door te nemen met het kind. Bij het verlaten van de school neemt het kind zijn/haar portfolio mee.

Terug naar het overzicht

© 2022 GBS de Wierde