De leerkracht heeft verschillende manieren waarom hij/zij zicht houdt op de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk allereerst door het bekijken van het dagelijkse werk van kinderen en het gesprek hierover, maar ook door gericht te observeren in de groep en door af en toe toetsen af te nemen. Om de vorderingen per kind bij te houden, worden verschillende systemen gehanteerd. Aan de hand van de uitslagen van deze toetsen en observaties wordt bekeken of een kind extra zorg en begeleiding nodig heeft.

Observaties
Kleuters in de groepen 1 en 2 worden het hele jaar door de leerkracht op de volgende ontwikkelingsaspecten geobserveerd: taakgerichtheid, lees- en schrijfactiviteiten, rekenactiviteiten, constructieve activiteiten, spelactiviteiten en motoriek. Deze observaties worden gedaan aan de hand van KIJK, een observatie- en registratiesysteem. In groep 1 tot en met 8 wordt de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen bijgehouden door middel van het Leerlingvolgsysteem KANVAS.

Verschillende toetsen
De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf groep 3 eveneens gevolgd door toetsen. Met methodetoetsen wordt vanaf groep 5 aan het eind van een rekenblok getoetst of de kinderen de aangeboden lesstof goed hebben begrepen. Daarnaast wordt de algemene ontwikkeling op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen gepeild met behulp van niet-methodegebonden toetsen van CITO. In groep 8 wordt de Schooleindtoets afgenomen. Dit is een indicatie in hoeverre individuele kinderen en de school als geheel de kerndoelen hebben behaald die de overheid heeft geformuleerd voor het basisonderwijs in Nederland.

Als ouder kunt u op verschillende manieren op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind.

Rapport
Alle kinderen krijgen twee keer in het jaar een rapport mee naar huis, in februari en in de laatste schoolmaand van het cursusjaar. Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind beschreven op verschillende gebieden: de leervorderingen, vaardigheden in diverse schoolvakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanaf het schooljaar 2022/2023 stappen we over van het huidige rapport naar een nieuw portfolio.

Startgesprekken en oudercontactmomenten 
Aan het begin van het schooljaar voeren de leerkrachten met de ouders van alle kinderen in hun groep een startgesprek. Tijdens dat gesprek worden ook de verwachtingen naar elkaar uitgesproken over de contactmomenten van de komende periode. Soms is een moment halverwege het jaar voldoende, soms is het nodig om de lijntjes wat korter te houden en bijvoorbeeld iedere periode af te spreken. Dit kan op school maar ook telefonisch. Het is natuurlijk altijd mogelijk tussentijds contact op te nemen met de leerkracht. Schroom niet om even binnen te lopen na schooltijd of een Parro berichtje te doen om een afspraak te maken.

Ouderavonden
Ook door middel van gezamenlijke ouderavonden worden ouders betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Op deze avonden krijgt u naast algemene informatie over de school ook specifieke informatie over de groep van uw kind.

Portfolio
Ieder kind houdt een eigen portfolio bij; een map met werk waar het kind trots op is: tekeningen, werkstukken, verslagen, foto’s en dergelijke. Het portfolio wordt in de hogere groepen steeds meer een middel dat kinderen helpt om aan eigen doelen te werken. Binnenkort hopen wij met u te delen hoe we werken met het nieuwe portfolio.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde