Uw kind ziek melden

Als uw kind ziek is of om andere reden (bijvoorbeeld tandartsbezoek) niet naar school kan komen, verzoeken we u dit telefonisch door te geven, tussen 8.00 en 8.30 uur.

Verlof aanvragen voor uw kind

Uw kind is leerplichtig. Dit betekent dat uw kind buiten de schoolvakanties tijdens schooltijd op school verwacht wordt. Alleen in geval van ziekte of het bezoeken van een arts of specialist kunt u volstaan met een melding aan de leerkracht of een telefoontje ’s ochtends voor 8.30 uur aan de school. Voor alle andere situaties dient u ruim van tevoren schriftelijk toestemming te vragen.

De directie heeft de mogelijkheid om bij gewichtige omstandigheden verlof toe te kennen voor 1 tot maximaal 10 schooldagen per jaar. Dat verlof moet dan wel schriftelijk door de ouder(s)/verzorgers worden aangevraagd en door de directie worden verleend. Hierna leest u voor welke situaties u verlof kunt aanvragen.

Voor het aanvragen van verlof kunt u gebruik maken van één van onderstaande formulieren:
Aanvraagformulier-verlof-wegens-gewichtige-omstandigheden – dit is een formulier voor het aanvragen van verlof op grond van gewichtige omstandigheden, zoals huwelijk, huwelijks- of ambtsjubilea, ernstige ziekte of overlijden van familieleden/naasten.
Aanvraagformulier-verlof-wegens-specifieke-aard-van-beroep – dit is een formulier voor het aanvragen van verlof in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers (waardoor u in geen van de vakanties met uw gezin tenminste twee weken op vakantie kunt)

U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de directie of mailen naar directie@gbsdewierde.nl. U ontvangt dan binnen enkele dagen per mail een reactie op uw verzoek. Heeft u ondanks deze informatie vragen naar aanleiding van deze informatie, loop gerust even binnen bij de directie, bel of mail even.

Voor welke omstandigheden kan verlof worden verleend?

• Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen (indien er ver gereisd moet worden) anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.
• bij overlijden van bloed- of aanverwant:
– In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
– In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
– In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
– In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
• voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd.

Voor welke omstandigheden mag in elk geval geen verlof worden verleend?

• Familiebezoek in het buitenland;
• goedkope tickets in het laagseizoen;
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• vakantiespreiding;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
• kroonjaren;
• sabbatical;
• wereldreis/verre reis.

Specifieke aard van het beroep

Op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar.  Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde