Brede ontwikkeling
Wij gaan op Gbs De Wierde in het onderwijs voor de brede ontwikkeling van kinderen, vanuit een christelijke levensovertuiging. Ons onderwijs richt zich daarmee op drie doelen: kwalificatie + socialisatie + persoonsvorming. Kwalificatie houdt in dat kinderen de kennis en vaardigheden leren die ze nodig hebben om als volwassene een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Socialisatie houdt in dat kinderen thuis raken in de eigen (Nederlandse en christelijke) cultuur. Persoonsvorming houdt in dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige personen die in staat zijn kritisch te reflecteren op hun eigen gedrag én op de eigen (sub)cultuur. Concreet betekent dit dat we in ons onderwijs niet alleen focussen op de leerstof, maar oog hebben voor de brede ontwikkeling van kinderen; samenwerken, creativiteit, communiceren en reflecteren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en goed om kunnen gaan met ICT. Dat zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen in de 21e eeuw!

Betekenisvol onderwijs
We willen in ons onderwijs de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben prikkelen en hierop inspelen. Het werken met thema’s helpt daarbij. Kinderen formuleren ook eigen doelen waaraan ze willen werken. De leerkracht bemiddelt tussen de doelen die hij/zij zelf voor ogen heeft en wat kinderen willen. Jonge kinderen leren vooral spelenderwijs, oudere kinderen door middel van onderzoeksvragen. Om tot leren te komen, is het belangrijk dat kinderen emotioneel vrij zijn; zich veilig voelen en initiatief durven te nemen. Kinderen zijn extra gemotiveerd als ze het belang en de betekenis zien van de dingen die ze leren. We zoeken in het onderwijs daarom steeds naar ‘betekenisvolle inhoud’. In groep 3 leren kinderen niet alleen cijfers lezen en schrijven, maar laten we hen ook ontdekken waar je deze getallen tegenkomt, wat ze in de verschillende situaties betekenen en waarom ze belangrijk zijn. Zo zorgen we ervoor dat de leerstof voor kinderen interessant is. Bij het zoeken naar ‘betekenisvolle inhoud’ verliezen we de doelen van ons onderwijs niet uit het oog.

Thema´s en lesmethodes
In alle groepen werken we met thema’s. In de uitwerking van de thema’s komt de leerstof uit allerlei vakken op een aansprekende en praktische manier samen. Daarnaast werken we met een aantal vakken in de bovenbouw met methodes. In de onderbouw putten de leerkrachten wel uit bestaande lesmethodes, maar zijn de methodes niet leidend.

Talentontwikkeling
Het is ons streven op school om alle kinderen de kans te geven hun talenten optimaal te ontwikkelen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook sociaal emotioneel terrein en op andere interessegebieden, zoals sport, natuur, muziek, kunst, enz. We willen graag een passend aanbod voor ieder kind, waarbij alle talenten van kinderen worden gewaardeerd en kunnen worden ontwikkeld!
Op vrijdagmiddag krijgen de leerlingen van groep 5 tot 8 de kans kennis te maken met verschillende domeinen: Techniek, ICT, expressie, creëren, denken, koken en natuur komen op dit moment aan de orde. Na een korte oriëntatieperiode van verschillende domeinen kiezen de kinderen zelf een verdiepingsblok. Zo krijgen ze de kans zich breed te oriënteren en vervolgens zelf te kiezen waar ze zich nog meer in willen verdiepen. Naast deze talentmiddag zijn er ook op andere momenten in de week talentgroepen. We zien namelijk dat kinderen om verschillende redenen een ander aanbod nodig hebben om meer en meer tot bloei te kunnen komen. De breinbrekers is een groep die gericht is op het bieden van extra ondersteuning aan cognitief getalenteerde kinderen die vast (dreigen te) lopen op het gebied van mindset en/of executieve vaardigheden. Ook kinderen met praktische talenten die het nodig hebben om op gezette tijden met hun handen bezig te zijn kunnen aan de slag in de talentgroep hout of tuin. In het schooljaar 2020/2021 zijn we ook gestart met een talentgroep zorg en welzijn. Hier ligt de nadruk op het (leren) zorgen voor en met elkaar. In deze vier hierboven genoemde talentgroepen bieden we extra ondersteuning aan leerlingen zodat onze school een plek is waar alle kinderen meer en meer tot bloei kunnen komen.

Kanjerschool
In alle groepen wordt de Kanjertraining ingezet om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige en sociale personen. Kinderen leren met de training om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Ze leren plezierig en onplezierig gedrag bij zichzelf en bij anderen te herkennen en te benoemen. Ze leren hoe te reageren/handelen in situaties die onveilig voelen en hoe ze zelf kunnen werken aan herstel van vertrouwen. Bijvoorbeeld door niet alleen naar gedrag te kijken, maar op zoek te gaan naar intenties achter het gedrag van mensen. De Kanjertraining biedt voor ouders mooie handvatten in de opvoeding thuis. Daarom wordt de cursus ook regelmatig aan ouders aan geboden.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde