De basisschool maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind. Daarom is het belangrijk bij de keuze van de school niet over één nacht ijs te gaan en u goed te laten informeren over wat voor onderwijs de school biedt en vanuit welke visie. Dat voorkomt misschien teleurstellingen in de loop van de schooltijd.

Wilt u uw kind graag christelijk onderwijs laten volgen? En wilt u weten of gbs De Wierde een voor uw kind passende school is? Kom dan gerust een keer een kijkje nemen. In maart hebben we sowieso open huis, maar ook daarnaast bent u van harte welkom om de school eens ‘in bedrijf’ te zien en in de klas te kijken. Neem gerust contact met ons op!

Wat betreft de aanname van kinderen, is het wel goed te weten hoe dit in zijn werk gaat. Onze school is een gereformeerde, dus bijzondere school. De identiteit van de school is geborgd in het Identiteitsdocument van de school en in de statuten. Van ouders die hun kind aanmelden op onze school verwachten we dat zij het Identiteitsdocument van harte kunnen onderschrijven.

Omdat we het belangrijk vinden dat ouders bewust voor de identiteit van onze school kiezen, wordt met alle nieuwe ouders een kennismakingsgesprek gevoerd over verwachtingen over en weer ten aanzien van de geloofsopvoeding.

Een (nieuwe/andere) school kiezen voor uw kind?

Zit uw kind eenmaal op school, dan vinden we het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en het onderwijs ontvangt dat hij/zij nodig heeft. Het kan gebeuren dat u als ouder ontevreden bent over het onderwijs dat uw kind op school ontvangt of over de wijze waarop de leerkracht/school met u of uw kind omgaat. We vragen u dat eerst met de leerkracht te bespreken. Komt u met hem/haar niet uit, vraag dan een gesprek aan met de directie.

Soms zien ouders in zo’n situatie geen andere oplossing dan hun kind over te laten plaatsen naar een andere school. Het overplaatsen van een kind naar een andere school is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis en blijkt ook niet altijd de juiste oplossing. Daarom zijn we als scholen in het dorp Winsum heel terughoudend met het inschrijven van kinderen van een andere school in Winsum. We hebben als directies van de vijf basisscholen in het dorp Winsum afspraken gemaakt hoe we met dergelijke situaties omgaan. Dit in het belang van uw kind.

Wat houden die afspraken in?

  • Het door de ouder gesignaleerde probleem moet met betreffende leerkrachten en directie van de huidige school zijn besproken én de school moet de mogelijkheid hebben gehad hier iets mee te doen. De directie van een mogelijk nieuwe school in Winsum gaat pas met een ouder over plaatsing in gesprek als de huidige school van het kind door de ouder op de hoogte is gebracht van het feit dat hij/zij uitkijkt naar een andere school.
  • We plegen als scholen in het dorp Winsum hoor- en wederhoor; als een ouder zich meldt bij een andere school met het verzoek tot plaatsing neemt de benaderde school contact op met de huidige school van het kind om de zienswijze van deze school te vernemen op de aanleiding van het verzoek van de ouder.
  • Mocht blijken dat de huidige school en de ouder uiteindelijk geen mogelijkheden meer zien om in goede samenwerking de situatie te verbeteren, dan onderzoekt de school waar de ouder zich heeft gemeld of het kind op de school kan worden geplaatst. Inzage in het dossier van het kind is daarbij doorgaans gewenst. Ouders moeten hier wel toestemming voor geven. De ‘nieuwe’ school kan inzage in het dossier als voorwaarde stellen om een aanvraag in behandeling te nemen.
  • De ontvangende school heeft in ieder geval 6 weken de tijd om een besluit te nemen over de aanmelding en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft in deze periode ingeschreven op uw huidige school. De ontvangende school schrijft uw kind pas in na het definitieve besluit tot plaatsing.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde