Voor wie

Onze school is een gereformeerde basisschool. foto08In het bijbelse onderwijs op school gaan we uit van de leer die in de gereformeerde kerken beleden wordt.

De kern van het gereformeerde geloof is dat we leven uit pure genade, dankzij Jezus Christus. Niet wat wij doen is maatgevend, maar wat God heeft gedaan. Hij heeft ons een belofte gegeven, dat we Zijn kind mogen zijn als we ons omkeren naar Hem en ons in Zijn armen laten sluiten. Die belofte geldt ook voor onze kinderen. De doop is daarvan het teken. Oftewel:

Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven en tegelijk
meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen (Tim Keller).

Vanuit de wens dat hun kinderen met dit geloof zouden opgroeien, hebben leden van de gereformeerde kerk ruim een eeuw geleden een eigen schoolvereniging opgericht. De identiteit van de school is geborgd in de statuten van de schoolvereniging. Hierin staat dat leden van de schoolvereniging, de leden van het bestuur en personeelsleden van de school lid moeten zijn van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) of de christelijke gereformeerde kerk.

Als u niet lid bent van één van beide kerkgenootschappen, maar uw kind wel graag christelijk onderwijs wilt laten volgen op onze school en u kunt het identiteitsdocument van harte onderschrijven, dan is dat mogelijk. In de schoolgids leest u meer over het toelatingsbeleid. Met iedere nieuwe ouder vindt een gesprek plaats over de identiteit van de school en de geloofsopvoeding thuis. We vinden belangrijk dat dit in elkaars verlengde ligt. Het bestuur besluit conform statuten over toelating als ouders niet lid zijn van een van de genoemde gereformeerde kerken.