School van ouders

Onze school is een zogeheten ‘eenpitter’ : een zelfstandige school met een eigen schoolbestuur en een eigen schoolvereniging. De school is dus van de ouders. Eénpitters kom je niet zoveel meer tegen, vandaag de dag. Het eenpitterschap heeft als voordeel dat de lijnen tussen team, ouders en bestuur kort zijn en dat de school – binnen de wettelijke kaders – zelf mag beslissen over de te volgen koers. Dat ervaren we als een groot voorrecht. Overigens betekent dit niet dat we alles persé op eigen houtje willen doen. Waar mogelijk en nodig zoeken we samenwerking met scholen en instellingen in de omgeving. Endeskundigheid die we zelf niet in huis hebben, huren we extern in.

foto02

Het lidmaatschap van de schoolvereniging staat open voor leden van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en voor leden van de christelijk gereformeerde kerk. Ouders die lid zijn van één van deze kerken zijn als regel lid van de schoolvereniging.  Daarnaast kent de vereniging de mogelijkheid van donateurschap. De secretaris van het schoolbestuur kan u daarover meer vertellen.

Tenminste eens per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats van de schoolvereniging. Dan worden de plannen en de begroting van het volgende jaar voorgelegd aan de leden en brengt het bestuur verslag uit van het afgelopen jaar. Het bestuur kan de leden ook bij elkaar roepen om over bepaalde onderwerpen met het bestuur van gedachten te wisselen of om de leden te informeren over belangrijke ontwikkelingen. De ledenvergadering is trouwens maar één van de vele manieren waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij de school.