Stakingsactie 6 november gaat nog steeds door

Woensdag 6 november is onze school dicht. We doen namelijk mee aan de landelijke stakingsactie. In een bericht aan ouders (zie hierna) hebben we donderdag 31 oktober uitgelegd waarom. De toezeggingen van het Kabinet veranderen voor ons niets aan de redenen om te gaan staken.

Vrijdagavond 1 november werd bekend dat het Kabinet een bedrag van 460 miljoen euro voor het onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs) beschikbaar stelt. De bonden hebben hierop aanvankelijk hun oproep tot staking ingetrokken. Hier waren we niet blij mee. Gelukkig zijn ze hierop teruggekomen.

Het afblazen van de staking zou ons inziens namelijk ten onrechte de suggestie wekken dat met de toezegging van het Kabinet de problemen in het onderwijs kunnen worden opgelost. Dat is beslist niet het geval. Het toegezegde bedrag is slechts een noodpakket (waarvan ook nog een groot deel naar het voortgezet onderwijs gaat en een deel bestaat uit het vooruitschuiven van al geplande middelen).

Wat er nu eenmalig extra naar de basisscholen gaat betreft 150 miljoen. Dat is zo’n 1,5% extra ten opzichte van de Rijksbegroting voor het basisonderwijs voor 2020. Een snelle rekensom leert dat een school van onze omvang daarvan ongeveer een onderwijsassistent kan aantrekken voor twee dagen in de week. Mooi, maar geen structurele oplossing.

Om te voorkomen dat het lerarentekort in het basisonderwijs verder oploopt, zou ons inziens de bekostiging in het basisonderwijs tenminste structureel gelijkgetrokken moeten worden aan het voortgezet onderwijs (dat per leerling om onduidelijke redenen 18% hoger ligt). Daarmee zou het basisonderwijs en het vak van basisschoolleerkracht tegelijk meer de waardering krijgen die het verdient. Ook zou dat een erkenning zijn van het feit dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen een zware wissel trekken op het basisonderwijs.

We hopen met de actie ook de ouders van onze school bewust te maken van de staat van het basisonderwijs in Nederland. Op veel scholen – ook in onze regio – gebeurt het al regelmatig dat een klas naar huis gestuurd moet worden omdat er geen leerkracht is. Met veel kunst- en vliegwerk wordt dit soms voorkomen vanuit de wetenschap dat de impact hiervan voor met name werkende ouders groot kan zijn. Dit zorgt voor veel extra druk op team en directies. Dit wil je niet.

Tot nu toe is het naar huis sturen van klassen bij ons op school niet nodig geweest, maar bij ongewijzigd beleid is het te verwachten dat dit ook op onze school gaat gebeuren. Aangezien een basisschool geen kinderopvang is, zullen we bij tekort aan onderwijzend personeel bij ons op school ook klassen naar huis sturen.

Van een basisschool mag worden verwacht dat zij kwalitatief goed onderwijs geeft. Van de overheid en de samenleving verwachten wij dat zij hiervoor de benodigde voorwaarden scheppen. Dat is ook met de huidige toezeggingen niet het geval.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan zijn we altijd tot toelichting bereid.

_______________

Bericht aan ouders, verstuurd op donderdag 31 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers

Na enig wikken en wegen heeft het team besloten om net als de andere basisscholen in Winsum mee te doen met de landelijke stakingsactie volgende week woensdag 6 november. Dit betekent dat de school volgende week woensdag dicht is en de kinderen niet naar school gaan.

We hadden aanvankelijk enkele aarzelingen om mee te doen aan de actie. We vinden het middel staking namelijk niet een heel fijn middel om in te zetten. Bovendien wordt er momenteel al veel actie gevoerd. Ook aarzelden we omdat we vinden dat wij zelf nog geen klagen hebben in vergelijking met andere scholen in het land, in onze regio, maar ook met sommige andere beroepsgroepen, zoals politie en zorg.

Toch doen we mee aan de landelijke actie. En wel om de volgende redenen:
– we willen solidair zijn met alle leerkrachten in het basisonderwijs bij wie het water echt aan de lippen staat;
– we realiseren ons dat het lerarentekort binnenkort op alle scholen te merken zal zijn; ook onze school begint de gevolgen van het lerarentekort te merken;
– we zijn boos over het feit dat dit kabinet zegt onderwijs topprioriteit te vinden, maar in houding en gedrag het tegendeel laat zien;
– we vinden het kwalijk dat deze weinig respectvolle houding van het kabinet richting het onderwijs een negatief effect heeft op de maatschappelijke waardering voor het vak van leerkracht;
– we vinden dat de huidige bekostiging niet in verhouding staat tot de prestaties die van scholen en leerkrachten worden verwacht;
– we zijn van mening zijn dat de overheid en de samenleving zich minder veeleisend moeten opstellen richting basisonderwijs (o.a. door maatschappelijke problemen op het bordje van het basisonderwijs te schuiven), zeker als de bereidheid er niet is om de daarbij passende bekostiging beschikbaar te stellen;
– het onderwerp moet op de politieke agenda komen/blijven, misschien juist nu alle aandacht gaat naar acute stikstofproblemen.

Kortom: we willen een positieve waardering van het vak van leerkracht en een daarbij behorende reële bekostiging, die nodig is om kinderen goed onderwijs te geven in behapbare groepen, door gekwalificeerde mensen in frisse, duurzame huisvesting.

We hopen op uw steun en begrip.

Het team van gbs De Wierde

 

 

 

 

 

© 2019 GBS de Wierde