MR verslag oktober en november

Inmiddels zijn we als MR al weer twee keer bij elkaar geweest. De eerst avond in oktober hebben we Hans de Boer te gast. Hij heeft ons namens het bestuur bijgepraat over alles wat te maken heeft met de huisvesting van de school van inrichting tot buitenom. Het schoolgebouw is eigendom van de gemeente, de verantwoordelijkheden van het gebouw en het plein liggen zijn verdeeld in een aandeel gemeente en een aandeel school.
Samen met de Grondmij is er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit voorziet in de spreiding van groot en klein onderhoud door de jaren heen zodat in de begroting van de school hier rekening mee gehouden kan worden. Daarnaast is de Grondmij verantwoordelijk voor het goed functioneren van bijvoorbeeld de cv-installatie en dakventilatoren.
Naast de heldere uitleg van Hans was er uiteraard ruimte voor vragen van onze kant, meestal met betrekking tot de keuzes van de planning in het meerjarenplan. Het voert hier te ver om alle details uit de doeken te doen, bovenstaand is slechts een impressie.
Op beide avonden komt ook het ‘passend onderwijs’ voorbij. Op 9 oktober jl is de wet passend onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer, deze treedt vanaf 1 augustus 2014 in. Al eerder (1 november 2013) zullen er nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV) tussen scholen in regio’s in werking treden. In belangrijke mate verdelen zij de overheidsgelden die met deze wet te maken hebben. Onze school valt in de regio provincie Groningen + één Drentse gemeente (Noordenveld, vroeger bekend als Roden). In het kort komt het erop neer dat (basis)scholen zorgplicht hebben voor leerlingen die extra ‘zorg’ nodig hebben. Dat kan onderwijskundig (bv dyslexie ondersteuning) of medisch (bv hulp bij ADHD) zijn. Welke praktische gevolgen deze wet allemaal heeft is nog niet helemaal duidelijk. Ideaal gezien wil je als school in verband met de zorgplicht in alle voorkomende zorgbehoeftes voorzien, maar als elke school dit wil realiseren dan (u raad het al) is daar niet genoeg budget voor. En dus zal er samengewerkt moeten worden met scholen in de regio. Dit is al ingewikkeld genoeg, maar het kan ook onze identeit/ onze grondslag van de school raken. Want als uw kind met zorgbehoefte x niet bij ons op school terecht kan, waar moet het dan naartoe? En andersom: wat te doen met kinderen uit Winsum die volgens hun zorgbehoefte op onze school geplaatst worden maar waarvan de ouders onze grondslag niet respecteren of willen onderschrijven?
Vragen te over en zowel bestuursleden als MR-leden lopen de komende tijd informatie-avonden af.
Op onze avond in november mochten we bestuursleden Bernard vd Beek en Jelena Haaksma verwelkomen. Bernard is de huidige penningmeester, Jelena zal dit volgend seizoen worden en wordt dit jaar ingewerkt, vandaar 2 ‘man’ sterk bij ons. We zijn een hoop wijzer geworden over de jaarbegroting voor komend jaar, over de details van overheidsgelden en wat daar de ontwikkelingen zijn tot hoe de verwachtte uitgaven zullen zijn. De bedoeling is om de begroting voor een komend jaar wat ‘naar voren’ te halen, dat wil zeggen eerder in het jaar. Probleem blijft altijd dat de begroting gaat over een kalenderjaar en dat geld vanuit de overheid toegekend wordt per schoolseizoen, op basis van het aantal leerlingen dat de school telt. De peildatum van 1 oktober (aantal leerlingen op die datum) bepaalt dan het toegekende budget voor het schoolseizoen daarop volgend. Op dit moment zitten we net even lastig omdat ons aantal leerlingen gegroeid is. Maar in dit lopend cursusjaar moeten we het nog met het budget stellen hetgeen gebaseerd is het leerlingenaantal van vorig cursusjaar. Maar dit is tijdelijk want andersom (dalend leerlingenaantal) heb je er weer voordeel van. Na een lang maar heldere uitleg hebben we hier nog wat over doorgepraat.
De volgende keer zullen we het hebben het thema ‘levensbeschouwlijke identiteit’ en wederom over het passend onderwijs. Hebt u vragen/opmerkingen hierover, laat het ons weten.

Informatie Kanjertraining

Afgelopen dinsdagavond hebben we een goed bezochte en geslaagde ouderavond gehad over de Kanjertraining. Bij de laatste nieuwsbrief hebt u informatie over deze training gekregen. Wilt u nog meer informatie dan kunt u dat vooral op deze website vinden: www.kanjertraining.nl

Een filmpje van het opvoedingsblad J/M over de Kanjertraining kunt u hieronder zien