Missie en visie

foto03

Het meest kenmerkende voor gbs De Wierde is dat onze school een christelijke school is. De leerkrachten geven onderwijs vanuit een christelijke visie op de mens en op de samenleving. In ons identiteitsdocument, dat u onder ‘Info Ouders’ vindt, leest u op welke manier we op gbs De Wierde vorm geven aan onze christelijke identiteit.

De missie van de school
De missie van onze school is om samen met de ouders – als eerst verantwoordelijken – de kinderen die ons zijn toevertrouwd in onderwijs en opvoeding tot bloei te laten komen en hen te helpen hun eigen identiteit te ontwikkelen, als kind van God. Dit doen we door talenten van kinderen aan te spreken, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hen te helpen bij het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden die zij nodig hebben om als christen een eigen plek in te nemen en verantwoordelijkheid te dragen in de samenleving.

Meer dan rekenen en taal
We gaan in het onderwijs voor de brede ontwikkeling van kinderen. Dit houdt in dat we bij ons onderwijs niet alleen focussen op de leerstof, maar oog hebben voor de brede ontwikkeling van kinderen; samenwerken, creativiteit, communiceren, problemen oplossen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en goed om kunnen gaan met ICT zijn belangrijke vaardigheden waaraan we werken. Ze zijn onmisbaar voor kinderen in de 21e eeuw! Ons onderwijs is gericht op kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming. Kwalificatie houdt in dat kinderen kennis en vaardigheden leren die ze nodig hebben om als volwassene een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Socialisatie houdt in dat kinderen thuis raken in de eigen (Nederlandse en christelijke) cultuur. Persoonsvorming houdt in dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige personen die in staat zijn kritisch te reflecteren op hun eigen gedrag en op de eigen (sub)cultuur.

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Op onze school kiezen we voor het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs omdat dit goed aansluit bij onze levensbeschouwelijke en onderwijskundige visie.