TSO-beleidsplan

1 Inleiding
Per 1 augustus 2006 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang op school. Deze verandering is een aanleiding om nieuw, beschreven, beleid te ontwikkelen voor de tussenschoolse opvang (TSO) op De Wierde. In dit beleidsplan worden de uitgangspunten, de kwaliteit en de organisatie van de tussenschoolse opvang op De Wierde omschreven en vastgelegd.

2 Missie, visie en uitgangspunten
De missie en visie van het onderwijs op De Wierde, zoals verwoord in de Schoolgids, vormen het uitgangspunt voor beleid en dagelijks handelen bij de TSO. De missie met betrekking tot de TSO is het aanbieden van kwalitatief goede opvang voor de kinderen van De Wierde.
Kinderopvang (TSO) moet wat kenmerk en kwaliteit betreft in het verlengde liggen van het pedagogisch klimaat op school. De gedragsregels die in school gelden, zijn ook van toepassing tijdens TSO. Dat betekent dat er met name aandacht is voor rust, orde, netheid en veiligheid. Juist vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit dient TSO voor het kind een stimulans voor het kind te zijn voor een positieve ontwikkeling. TSO is niet bedoeld als een neutrale, zakelijke oppasregeling, maar als een gelegenheid om het kind te stimuleren tot spel en sociaal gedrag. Daartoe worden zoveel mogelijk kansen benut en wordt een uitnodigende speelomgeving gecreëerd. Deze visie op TSO stelt hoge eisen aan de organisatie en de kwaliteiten van de overblijfkrachten.

Onderstaand worden deze eisen nader uitgewerkt.
Als doelstelling voor TSO op De Wierde formuleren wij:
Voor onze kinderen een verantwoorde opvang creëren die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en (spel-)uitnodigende omgeving.

Uitgangspunten hierbij zijn:
A. Verantwoorde kinderopvang tussen de middag kan alleen plaatsvinden als er sprake is van:
– continuïteit in toezicht
– gekwalificeerd toezicht
– duidelijk beleid

B. Een goede en gezonde ontwikkeling door:
Regelmaat: duidelijke regels, zelfde als in de klas.
Ontspanning en gezelligheid: een uitnodigende spelomgeving creëren door gebruikmaking van spelattributen en andere spelmogelijkheden. 

C. Een veilige omgeving
Veiligheid: naleven pestprotocol en aansluiting op regels over het pedagogisch klimaat op school.
Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met het belang van de groep als geheel. Het individu mag niet lijden onder de groep, maar de groep mag ook niet lijden onder het individu.

3. TSO op De Wierde
Nadat het TSO-beleid is goedgekeurd en nader uitgewerkt zal de praktische organisatie van de TSO gedelegeerd worden aan een TSO-commissie. Deze commissie bestaat uit twee TSO-coördinatoren, een teamlid, iemand van het bestuur en minimaal twee ouders die meedraaien in het rooster.
De TSO-commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO in haar geheel en in al haar aspecten. Het is de taak van de coördinatoren om deze verantwoordelijkheid invulling te geven. De overige leden van de commissie hebben een ondersteunende rol.
De TSO- coördinatoren leggen verantwoording af aan directie en het bestuur, onder andere door een jaarverslag.

De besluitvorming binnen de TSO-commissie vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen. Bij geschillen onderling wordt de betreffende kwestie voorgelegd aan de directie en het bestuur. Zij hebben beslissingsrecht t.a.v. de betreffende kwesties.

3.1 TSO-coördinatoren
Er wordt per dag een coördinator aangesteld. De aanstelling van deze functie vindt plaats door de directie en het bestuur. Het doel van deze functie:
Verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van de TSO.

Taken:
–      Werving en selectie overblijfouders.
–      Zorgt voor (bij)scholing van overblijfouders.
–      Maakt de planning en het rooster voor de TSO.
–      Zorg dragen voor het registreren van de TSO (aanwezigheid kinderen).
–      Overleg met overblijfouders en leerkrachten over individuele leerlingen bij storend gedrag.
–      Signaleren van problemen en aandragen van oplossingen.
–      Zorg dragen voor beheer en aankoop spelmaterialen (in overleg met leerkracht van school).
–      Draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de TSO.
–      Heeft regelmatig contact met de overblijfouders waarbij ervaringen worden besproken.
–      Zorgt voor regelmatig overleg met de gehele TSO-commissie.
–      Bemiddelt in eventuele conflicten tussen overblijfouders en leerlingen.
–      Bewaakt de kwaliteit van de TSO.
–      Bewaakt de aanwezigheid van voldoende overblijfouders per dag.
–      Zorgt voor een goede overdracht van TSO naar team.
–      Qua financiën ziet de coördinator toe op het innen van de bijdrage van ouders.
–      Trekt vroegtijdig aan de bel als blijkt dat er onvoldoende overblijfouders beschikbaar zijn.
–      Zorgt voor continue werving van nieuwe overblijfouders.

Competenties:
–      Functioneren op MBO+ niveau.
–      Ervaring met het organiseren van activiteiten.
–      Communicatieve vaardigheden, zowel in omgang met kinderen als volwassenen.
–      Gericht op samenwerken.
–      Initiatiefrijk.
–      Probleemoplossend werken.
–      Vergaderingen kunnen voorzitten.
–      Stressbestendig.
–      Bereidheid adequaat scholing te volgen.

Personele invulling:
Er wordt uitgegaan van een betaalde functie van 4,50 euro per uur voor de TSO-   coördinator. Aan de coördinator wordt per dag een vergoeding toegekend, uitgaande van 3 uur per dag. Daarnaast krijgt de coördinator mogelijkheid tot scholing op kosten van de TSO-commissie.

3.2 Overblijfouders
Alleen de ouders van de kinderen die gebruik maken van de broodschool draaien mee met de broodschool.
Ouders waarvan de kinderen gebruik maken van broodschool kunnen kiezen:

  • Of ze draaien mee in het overblijfrooster (hoe vaak is afhankelijk van het aantal aanmeldingen) en betalen daarnaast een kleine vergoeding;
  • Of ze draaien niet mee in het rooster en betalen een hogere vergoeding voor de broodschool.

Van de overblijfouders wordt verwacht dat ze kinderen observeren en daaruit conclusies kunnen trekken wat resulteert in adequaat handelen. Ook moeten ze (spel-)activiteiten kunnen aanbieden en begeleiden.
Van een overblijfouder wordt verwacht dat hij/zij bereid is een basiscursus TSO te volgen. Dit is een wettelijk vastgestelde regel.

Doel van de functie:
Verantwoordelijk voor de opvang van de leerlingen tijdens het brood eten en het buiten spelen.

Taken:
–      Creëren van een huiselijke en gezellige sfeer tijdens het brood eten in de groepen 1-3.
–      Begeleiden van kinderen tijdens het spelen.
–      Houden van toezicht zowel tijdens het eten als tijdens het spelen binnen of buiten.
–      Bieden van eerste hulp bij ongelukken of verwijzen naar de BHV-er.
–      Overleg voeren met leerkrachten en/of de TSO-coördinator over actuele gebeurtenissen of gesignaleerde bijzonderheden.
–      Zorg dragen voor pedagogisch klimaat dat aansluit bij de school

4. Procedure
Tussen de middag is er een uur pauze (12.00 – 13.00 uur). Voor de kinderen van de ouders die geen gebruik maken van de TSO wordt de regel gehanteerd dat het kind niet eerder dan 12.55 uur op school is.
Bij de onderbouw (groep 1-3) wordt de TSO opgesplitst in twee delen:
Groep 1 en 2 gaan eerst eten en om 12.30 uur naar buiten.
Groep 3 speelt buiten van 12.00 tot 12.20 uur en gaat  daarna eten en na het eten weer naar buiten. Groep 4-8 eet bij de leerkracht in de klas en gaat daarna naar buiten.  Op deze manier wordt voorkomen dat het plein overvol raakt.
De coördinatoren beslissen of een klas in meerdere groepen gesplitst word tijdens het eten.
Bij regen eten de kinderen zoals boven aangegeven maar gaan ze i.p.v. naar buiten spelen in hun eigen lokaal. Door gebruik te maken van de spelmaterialen van de TSO kan voorkomen worden dat lokalen aan het eind van de pauze allemaal opgeruimd moeten worden.
Groep 4-8 begint allemaal om 12.00 uur met de leerkracht met het eten. Om 12.15 uur ligt de verantwoordelijkheid bij de TSO. De kinderen die klaar zijn met eten gaan naar buiten en de TSO-coördinator houdt toezicht op de kinderen die nog aan het eten zijn.
Bij regen blijven de kinderen in hun eigen lokaal. Ook voor de bovenbouw zijn er spelmaterialen die kunnen worden gebruikt.

De coördinator is in ieder geval van 11.45 – 13.15 uur aanwezig op school.
De coördinator belt de ouders die niet zijn komen opdagen, vangt groepen op waar geen ouder is, beslist of er buiten wordt gespeeld of niet wat betreft het weer, enz., enz..

5. Communicatie
Gestreefd wordt naar het uitbrengen van een speciaal TSO bulletin dat geschreven wordt door de coördinatoren. In ieder geval zal de weekbrief gebruikt worden voor informatie. Ook op de website is diverse informatie op te vragen voor ouders. De coördinatoren informeren ouders van wie de kinderen voor het eerst op school komen zo spoedig mogelijk aangaande de TSO.

6. Financiën: wat kost TSO?
We kiezen voor een systeem waarbij we gebruik maken van TSO-coördinatoren die een vergoeding krijgen. Het gaat hierbij om een vergoeding van 4,50 euro per uur. De coördinatoren krijgen per dag 3 uur uitbetaald.

Ouders waarvan de kinderen gebruik maken van TSO kunnen kiezen:

  • Of ze draaien mee in het overblijfrooster (hoe vaak is afhankelijk van het aantal aanmeldingen) en betalen daarnaast een kleine vergoeding;
  • Of ze draaien niet mee in het rooster en betalen een hogere vergoeding.
  • Om de continuïteit te stimuleren mogen ouders die een keer per week meedraaien in het rooster kosteloos gebruik maken van de TSO voor hun eigen kinderen.

6.1 Begroting TSO 2012-2013
 De tarieven voor het schooljaar 2012/2013 bedragen:

Kosten voor ouders die   meedraaien in het overblijfrooster: Kosten voor ouders die   niet meedraaien in het overblijfrooster:
Full time overblijven:
€ 45,= per jaar per kind
Fulltime overblijven:
€ 200,= per jaar per kind
2 vaste dagen   overblijven:
€ 32,= per jaar per kind
2 vaste dagen   overblijven:
€150,= per jaar per kind
1 vaste dag overblijven:
€ 16,= per jaar per kind
1 vaste dag overblijven:
€ 75,= per jaar per kind
Strippenkaart 10 keer   overblijven:
€ 5,=
Stippenkaart 10 keer   overblijven:
€ 25,=

Dit tarief kan jaarlijks gewijzigd worden.

Het geld is o.a. nodig voor:
coördinatoren                        € 2.160,-
Scholing                                  € 1.750,-
Materialen                              €    500,-
VOG’                                        €    350,-
Totaal                                  € 4.760,-

Ouders dienen een verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen, deze wordt door de TSO bekostigd.

 6.2 In,- en uitstroomregeling
Een aantal kleuters begint niet gelijktijdig als alle andere kinderen. Ook zijn er ouders die door verhuizing of andere oorzaken (bijv. verandering van werk) extra gebruik willen maken van de TSO of anderzijds wijzigingen willen doorvoeren. Het kan uiteraard ook gebeuren dat een kind of familie door omstandigheden voortijdig met de TSO moet stoppen.
In al deze voorkomende situaties wordt het bedrag door de TSO-coördinator persoonlijk voorberekend. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Het liefst minimaal 1 maand voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht gaat.

6.3 Solidariteitsfonds
Wanneer er ouders zijn die deze kosten niet kunnen betalen is er mogelijkheid gebruik te maken van een ‘solidariteitsfonds TSO’. Het criterium om daarvoor in aanmerking te komen is dat er sprake is van een maximum gezinsinkomen van 1425,– bruto (dit is de norm van het minimuminkomen van 01 januari 2011).
Wanneer u voor deze regeling in aanmerking wilt komen, dan kunt u dat kenbaar maken in een schriftelijk bericht aan de TSO- coördinatoren. Mocht u twijfelen of een advies willen hebben dan kunt u ook bij hen terecht.
Er wordt van uitgegaan dat alle draagkrachtigen de bijdrage voldoen.
Er wordt slechts in zeer beperkte gevallen een uitzondering gemaakt.  Indien er bijvoorbeeld sprake is van ziekte, waardoor ouders niet mee kunnen draaien in het rooster en het tarief dat behoort bij het niet meedraaien niet kunnen betalen, dient dit schriftelijk, met redenen omkleed, bij de coördinatoren gemeld te worden. De TSO-commissie kan in dergelijke gevallen besluiten dat de  betreffende ouder een lager bedrag inzake de TSO-kosten betaalt. Hier wordt zeer terughoudend mee omgegaan. Per jaar kan de TSO-commissie de uitzondering toepassen voor een bedrag ter hoogte van maximaal € 500,=. Mocht dit budget ontoereikend zijn, dan zal dit aan het bestuur gemeld worden. De vrijstelling/ verlaging van de TSO-kosten zal jaarlijks beoordeeld worden en is geen vanzelfsprekendheid voor de gehele schoolperiode van de betreffende kinderen.

7. Scholing
Per 1 augustus 2011 is het in de wet vastgelegd dat minimaal de helft van de ouders die overblijven een basiscursus hebben gevolgd. In het schooljaar 201-2012 is door meer dan de helft van de ouders een dergelijke cursus gevolgd.
Daarnaast zijn er bij aanvang van de TSO coördinatoren aangesteld die een opleiding gevolgd hebben die aansluit bij de functie-eisen. De coördinatoren volgen in het schooljaar 2012-2013 een EHBO-cursus, welke volledig vergoed word.

8. Regels tijdens TSO
Tijdens de TSO gelden dezelfde regels als tijdens schooltijd.

9. Bezettingsgraad
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de overblijfouders van 12.00 – 13.00 uur aanwezig. Daarnaast zijn de TSO-coördinatoren van 11.45 – 13.15 uur aanwezig. De verdeling is als volgt:
De groepen 1-3 worden indien nodig gesplitst.
De groepen 1 en 2 eten eerst onder begeleiding van de overblijfouders.
Groep 3 gaat eerst naar buiten onder begeleiding van 2 overblijfouders.

De coördinatoren beslissen hoeveel overblijfouders nodig zijn om de TSO goed te laten verlopen en geven tijdens de TSO aanwijzingen aan de overblijfouders. De coördinatoren kunnen een flexpleinwacht instellen, welke op het grote plein vanaf 12.10 aanwezig is en vanaf 12.35 op drukke plekken ingezet kan worden.
Op vrijdag zijn er 3 overblijfouders van 12.15 – 13.00 uur.
De TSO-coördinatoren dragen zorg voor een gestructureerde overgang. Daarnaast kunnen zij bijspringen op het plein, bij een groep waar geen ouder is of assisteren waar nodig.

10. Veiligheid
Tijdens de middagpauze is er een overblijfregeling voor de kinderen, de TSO. De overblijfouders weten vooraf welke kinderen overblijven. Er wordt een overzicht gemaakt van de aanwezige leerlingen. Kinderen die op een bepaalde dag gebruik maken van een strippenkaart moeten door de ouders van voren of op de dag zelf worden aangemeld zodat duidelijk is welke leerlingen bij de TSO zijn.
De TSO-coördinatoren zijn in het bezit van een EHBO en BHV diploma en brengen ook de overblijfouders op de hoogte van het calamiteitenplan van school. In ernstige situaties doet de TSO-coördinator een beroep op de BHV-er van school, of belt zelf 112 wanneer elke seconde telt.
Als er een ontruiming nodig is tijdens de middagpauze geldt de procedure van het calamiteitenplan en sturen de TSO-coördinatoren dit geheel aan. De overblijfouders die buiten zijn zorgen er voor dat de kinderen niet naar binnen gaan. Zij verzamelen de kinderen bij de uitgang van het schoolplein en wachten tot een van de leerkrachten of de TSO-coördinator is gearriveerd.
Als er een inruiming nodig is (bij van buiten komend onheil) geldt de procedure zoals omschreven staat in het calamiteitenplan.
De TSO-coördinatoren houden een logboek bij met bijzonderheden. De gegevens die in dit logboek genoteerd worden zijn vertrouwelijk. Het logboek wordt op een niet-algemeen toegankelijke plaats opgeborgen.
De TSO-coördinatoren moeten bekend zijn met voedselallergieën, medicijngebruik en bijzonderheden in het gedrag. Voor zover dit van belang kan zijn voor de TSO. De coördinatoren zijn niet verantwoordelijk voor het medicijngebruik van de kinderen.
De laatste vijf minuten van de middagpauze vindt er een overdracht plaats tussen de coördinatoren en een teamlid.
Als er sprake is van ongewenst gedrag dat nader besproken moet worden, bepaalt de leerkracht in overleg met de coördinatoren of er contact met ouders moet worden opgenomen en wie dat doet.
Het is wettelijk verplicht dat de overblijfouders een zogenaamde ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ kunnen overleggen. 

11. Eten en drinken tijdens de TSO
De kinderen van groep 1 en 2 eten van 12.00 – 12.30 uur. Hiervoor zijn vier ruimtes beschikbaar. De kinderen van groep 3 eten van 12.20 – 12.35 uur. Hiervoor zijn twee ruimtes beschikbaar.
Per ruimte is er een overblijfouder aanwezig die toezicht houdt.
De kinderen van groep 4-8 eten van 12.00 – 12.15 uur met hun leerkracht. Daarna is de TSO verantwoordelijk voor de kinderen.

Gedurende het eten zitten de kinderen aan tafel. De maaltijden worden altijd begonnen met gebed en Bijbellezen. De maaltijd dient ordelijk en rustig te verlopen. De tafels moeten vooraf schoon zijn (bij voorkeur gebruik maken van een placemat of theedoek als onderlegger) en ook weer schoon achtergelaten worden. De overblijfouder ziet er op toe dat de kinderen hun meegebrachte boterhammen en drinken daadwerkelijk nuttigen. Kinderen die eerder klaar zijn (met inachtneming van een rustige maaltijd, dus geen overhaast eten), mogen iets kiezen uit de speldoos van de TSO. Er wordt geen gebruik gemaakt van de computers. De kinderen van groep 1 en 2 mogen om 12.30 uur naar buiten. 

12. TSO-rooster
De TSO-coördinatoren stellen een rooster op. Dit rooster komt in de weekbrief te staan, op de internetsite van de school en wordt ook goed zichtbaar opgehangen.

13. Verantwoording
De coördinatoren leggen verantwoording af van het gevoerde beleid aan de directie en het bestuur. Daarnaast wordt na het eerste jaar een korte vragenlijst aan de ouders voorgelegd waarin gevraagd wordt naar de kwaliteit en gang van zaken rond de TSO.
De TSO- coördinatoren leggen verantwoording af middels een jaarverslag. In dit verslag wordt het volgende gerapporteerd:
–      Het verloop van de organisatie
–      De kwaliteit van de TSO (sfeer en klimaat, veiligheid)
–      Financiën
–      Conclusies, knelpunten en aanbevelingen

Deze rapportage wordt, na besproken te zijn met bestuur en TSO-commissie, ook doorgegeven aan de ouders via de nieuwsbrief. 

14. Klachtenregeling en Privacy
De klachtenregeling die voor De Wierde gehanteerd wordt, is ook van toepassing op de TSO. Ouders kunnen zowel telefonisch als schriftelijk klachten indienen bij de TSO-coördinator. Indien zij gezamenlijk niet tot overeenstemming komen voorziet de klachtenregeling in de mogelijkheid tot het laten behandelen van de klacht door de directie. De directie zal zich uitspreken over de klacht waarna de directie en de coördinator vervolgens in overleg gaan over de afhandeling van de klacht.