Feestelijke opening vernieuwde plein tijdens buitenlesdag

Op dinsdag 10 april, tijdens de Nationale Buitenlesdag, is het vernieuwde plein van gbs De Wierde feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Marc Verschuren van de gemeente Winsum verrichtte de openingshandeling. Hij onthulde samen met twee leerlingen van groep 8 een gedicht van kinderboekenschrijfster Johanna Kruit. Dit gebeurde bij het nieuwe buitenlokaal van de school. Hier kunnen de kinderen les krijgen met uitzicht op de wierde waarnaar de school is vernoemd. “Feestelijke opening vernieuwde plein tijdens buitenlesdag” verder lezen

Groep 2 met Sint naar Winkheem

Dinsdag 5 december zijn de kinderen van groep 2 met Sint op bezoek geweest in woonzorgcentrum Winkheem. Dat was niet de eerste keer, want twee weken eerder hadden ze er samen met kinderen van groep 1 hun schoen gezet en mooie tekeningen voor Sinterklaas gekleurd. In aanloop naar het Sinterklaasfeest bezochten ook de kinderen van de andere groepen de ouderen in Winkheem. Groep 7 en 8 hebben samen met ouderen pepernoten gebakken, groep 5 en 6 interviewden ouderen over hoe zij vroeger Sinterklaas vierden en de kinderen van groep 3 en 4 zorgden er voor mooie versieringen.

Winkheem en De Wierde willen graag jongeren en ouderen regelmatig met elkaar in contact brengen. Kinderen en ouderen kunnen veel van elkaar leren en van elkaar genieten!

Inloop voor ouders en buren op 28 juni

Als school willen we graag meer speelmogelijkheden voor onze leerlingen creëren rond de school. Omdat ook kinderen uit de buurt hier gebruik van kunnen maken, nodigen we ook de buurt uit om uw reactie te geven op de plannen die hiervoor in de maak zijn. U bent van harte welkom tijdens een inloop voor ouders en buurt op dinsdag 28 juni, van 19.00 uur tot 20.00 uur in ons schoolgebouw aan de Aemckenheerd 2. De verkeersouders van de school zijn aanwezig om met ouders en omwonenden in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving.

Tijdens de inloop lichten kinderen van de Kinderraad de ideeën toe. Ouders en bewoners kunnen hun reactie geven op het plan, zodat deze evt. nog kan worden aangepast. In verband met aan te vragen subsidies zal de uitvoering van het plan sowieso nog wel enkele maanden duren.

Het plan van de school past goed in de wijkvisie die onlangs aan de gemeenteraad is aangeboden. Daarin staat onder meer de wens om te komen tot meer speelmogelijkheden en groen in de wijk. Tijdens de inloop zijn leden van de werkgroep aanwezig die u meer over het wijkplan kunnen vertellen.

We hopen u te ontmoeten op 28 juni!

ALV en Jaarverslag 2015

Op dinsdag 28 juni vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van onze schoolvereniging: de Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. Het bestuur heeft ter verantwoording over het afgelopen jaar een jaarverslag opgesteld. Deze is Jaarverslag 2015 te downloaden.

 

De Wierde gaat definitief niet mee naar de Brede School

Onze school gaat definitief niet mee naar de Brede School in Winsum. Tot dat besluit is het bestuur gekomen na de laatste vergadering van de stuurgroep Brede School (= drie schoolbesturen + wethouder).

Bestuur en directie van De Wierde hebben alle ouders geïnformeerd over dit besluit, het doorlopen proces, de afwegingen die een rol hebben gespeeld en het vervolg door middel van deze brief: Brief ouders Brede School 15032016 DEF

Vierjaarlijks inspectiebezoek gbs De Wierde

Alle basisscholen in Nederland krijgen (tenminste) eens in de vier jaar een uitgebreid inspectiebezoek waarin wordt beoordeeld hoe het zit met de kwaliteit van het onderwijs op de school. Op 31 augustus 2015 heeft onze school bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Dat gebeurde deze keer volgens een nieuwe opzet. De inspecteur beoordeelde onze school met een voldoende.

De inspecteur is een lange dag op school geweest om zich een beeld te vormen van de onderwijskwaliteit. Ze heeft gesprekken gevoerd met een aantal ouders, een aantal leerlingen, de aanwezige teamleden, directie en de Interne Begeleider. Daarnaast heeft de inspecteur een aantal klassenbezoekjes gebracht en inzage gekregen in dierse beleidsstukken en in het leerlingvolgsysteem. Ze heeft daarbij gekeken naar verschillende terreinen: onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat & veiligheid en kwaliteitszorg & ambities.

De inspecteur kwam tot de eindconclusie dat onze school op alle terreinen voldoende scoort. In een persoonlijke terugkoppeling naar het team en het bestuur heeft ze dit onderbouwd. Team en bestuur zijn uiteindelijk tevreden met dit oordeel. We konden de argumentatie van de inspecteur goed volgen. De feedback biedt concrete aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. En dat gaan we zeker doen! Al met al hebben we het onderzoek dan ook als zeer waardevol ervaren.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Download hieronder het volledige rapport van de inspectie mét de reactie van het bestuur hierop.

Rapport bezoek Onderwijsinspectie gbs De Wierde augustus 2015

 

Nieuwsbrief 17 week 51

Geachte ouders,
Het jaar Anno Domini 2014 is bijna ten einde. Nog 1 dag zullen de kinderen naar school gaan. Daarna begint de kerstvakantie. Het was een heel enerverende periode. Er moesten b.v. veel dingen worden georganiseerd t.b.v. mijn afscheid. Maar natuurlijk vergden Sint Maarten en Sinterklaas ook de nodige energie. In deze periode was er ook sprake van veel ziekte bij de kinderen. En dat maakt het werken voor de leerkrachten er niet gemakkelijker op. Het is daarom mooi dat we het werk een tweetal weken kunnen neerleggen en weer tot rust mogen komen. Er zijn nog wel de nodige mededelingen te doen.

* ziekte Jan Schakel: Jan moest dinsdag plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege ernstige urinewegklachten. De doctoren wilden hem 24 uur ter observatie in het ziekenhuis hebben. Gelukkig kreeg ik net een berichtje dat hij weer naar huis mocht. De penicilline deed gelukkig zijn werk. Hij kan nu thuis aansterken en we hopen dat Jan na de kerstvakantie weer helemaal gezond is. Zullen we hem allemaal een kaartje sturen: Jan Schakel, Borgweg 37, 9804 RW Noordhorn.

* afscheid van Mariëlle Woltjer en Desireé Werkman: na de vakantie komt er een einde aan de verloven van Jenet Gils en Hilda Sikkema. We willen Mariëlle en Desireé, de vervangers van hen, hartelijk bedanken voor het werk dat zij in de afgelopen periode hier op school hebben verricht. Jullie hoorden er helemaal bij en wat dat betreft is het jammer dat we afscheid moeten nemen. Maar ja, zo werkt dat met invalwerk. We hopen dat jullie snel een andere werkplek zullen vinden.

* kerstontbijt: vrijdagmorgen 19 december a.s. hopen we weer een ontbijt op school te organiseren. Kinderen hoeven thuis niet van te voren te eten. Wel willen we graag dat ze een bord en bestek van huis meenemen. We beginnen gewoon om 8.30 uur. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn net als anders de vrijdagmiddag vrij, maar de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben dan nog wel gewoon school.

* Vertrouwenspersonen voor kinderen: de namen van Jenet Gils en Albertje Welfing staan al in de schoolgids. Zij zijn de vertrouwenspersonen voor kinderen. Jenet en Albertje zullen na de kerstvakantie duidelijk uitleggen wat hun werk is en ze zullen ook de kinderen uitleggen wat zij voor hen kunnen betekenen. Er is ook een folder gemaakt en die zal worden verspreid. Omdat Jenet een lange tijd met verlof is geweest hebben we gewacht tot ze weer op school is. U hoort er dus heel binnenkort meer van.

* Contactpersoon school: ook deze functie staat in de schoolgids. De naam van Johan Reitsema staat hier achter. Hij is de contactpersoon van school. Ouders kunnen om allerlei redenen vragen/klachten hebben over het onderwijs of zaken er omheen. In eerste instantie kunnen ze hiermee bij de groepsleerkrachten terecht. Komt men er niet uit dan kan men vervolgens naar de directeur gaan. In de meeste gevallen komt men tot een vergelijk. Maar het kan ook voorkomen dat ouders erover nadenken een officiële klacht in te dienen. Voordat men overgaat tot het benaderen van de externe contactpersoon is het mogelijk om eerst nog contact te zoeken met de interne contactpersoon. Hij informeert over en adviseert met betrekking tot de mogelijkheden van het indienen van de klacht en de afwikkeling daarvan.

* kerstvakantie: de kerstvakantie is dit jaar van maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015. De school hoopt op maandag 5 januari 2015 weer gezamenlijk te starten in de hal van de school.

* Recycleplan: Begin volgend jaar werkt onze school samen met de andere basisscholen in Winsum aan een 3 weken durende actie: inzameling van klein elektronisch afval. Op dinsdag 6 januari 2015 krijgen de groepen 4 t/m 8 een korte instructie over klein elektronisch afval. Het doel is de leerlingen te leren bewust om te gaan met elektronisch afval. Bij de school komt een container te staan en daar kunnen alle apparaten in worden opgeborgen. Kinderen en ouders zijn vanaf 7 januari t/m 30 januari in de gelegenheid kleine apparaten in te zamelen. Onder kleine apparaten wordt gedacht aan: scheerapparaten, staafmixers, elektrische tandenborstels, accuboormachines etc. Het scherm van een computer is wel het grootste apparaat dat is toegestaan. Dus geen computers en oude televisies. We hopen met alle scholen in Winsum een behoorlijke slag te slaan. Op dit moment verdwijnt er n.l. nog heel veel van die kleine apparaten in het gewone huisvuil. Hoewel de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 officieel niet meedoen mogen de ouders van deze kinderen natuurlijk ook apparaten inleveren als ze die hebben.

* een aantal data: in de schoolgids staat een jaarplanning en daarin staan een aantal belangrijke data. We noemen ze maar even:

 • 8 januari worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
 • 21 januari is er een Kanjertraining voor alle teamleden gedurende de hele dag. Kinderen zijn dus de hele dag vrij van school.
 • 30 januari krijgen de kinderen hun rapport mee.
 • Spreekavonden 10 minuten voor de groepen 1 – 7. De data zijn een week verplaatst. Ma. 9 februari en don. 12 februari. Ouders kunnen zich daarvoor aanmelden. Voor de ouders van de kinderen van groep 8 zijn er 3 avonden en de gesprekken duren 15 minuten. De data zijn: do. 5 febr./ ma. 9 febr./do. 12 febr.

  Op verzoek melden we ook onderstaande berichten:
  * Lichtjestocht in Winsum: Zondag 21 december wordt voor de derde keer een lichtjestocht gehouden in Winsum. Zes scenes uit het kerstverhaal worden tot leven gebracht langs een route met honderden lichtjes. Halverwege de wandeling is er bij de herberg gelegenheid om chocolademelk of glühwein te drinken en even de handen te warmen aan een vuurtje. Tijd: 17.00-18.30 uur. De wandeling duurt ongeveer 45 minuten. Locatie: langs het pad achter de tennisbaan vanaf de Schilligehamsterweg tot aan de camping. Parkeergelegenheid: bij het zwembad en de tennisbaan. De entree is gratis. Na afloop van de tocht wordt een collecte gehouden voor Stichting Vrienden Arme Kant Winsum.

  * website: Er wordt momenteel veel op de website geplaatst. De verschillende groepen hebben nieuws. Natuurlijk is Sinterklaas langs geweest. Op verzoek hebben we nu ook nog een paar filmpjes over de hulpsint geplaatst. U hoeft het filmpje maar aan te klikken en u ziet wat de hulpsint wel niet allemaal heeft gedaan om in goede conditie te komen(kijk bij: gelukkig hebben we de filmpjes nog).Er zijn ook veel foto’s gemaakt van het afscheidsfeest afgelopen vrijdag. Maar omdat Jan ziek is heeft hij die foto’s nog niet kunnen plaatsen. Die houdt u nog te goed. Het was een prachtige dag. We hebben er heel erg van genoten. En niet alleen wij, ook de kinderen en de teamleden. Het was gewoon in één woord: super. Mede door de geweldige inzet van teamleden en ook de A.B. commissieleden. Zij hebben weer een geweldige prestatie geleverd. Heel hartelijk bedankt hiervoor.

  * tot slot: dit is de allerlaatste Nieuwsbrief die door mij is samengesteld. Per 1 januari stopt het werk voor mij op deze school. Dat zal eerst behoorlijk wennen zijn. Ik heb hier met heel veel plezier 22 jaar leiding aan de school mogen geven. In die jaren is er veel in het onderwijs veranderd. Er wordt veel van leerkrachten, maar ook van kinderen gevraagd. We mogen trots op onze school zijn. We zijn 1 pitter ( 1 school/1 bestuur) en dat heeft heel veel voordelen. Daar plukken we dagelijks de vruchten van. Het vergt van de directeur wel, dat hij van heel veel markten thuis is. Het is soms net een simultaanschaker; hij schaakt op minstens 20 borden tegelijk. Ook wordt de vergelijking wel eens getrokken van een circusartiest: hij moet minsten 10 ballen in de lucht houden. Met een enthousiast, kundig en creatief team is dat steeds gelukt. Ik wil op deze plaats een aantal mensen heel hartelijk bedanken voor het feit dat ik hier zo lang heb mogen werken. Dat is natuurlijk het bestuur, dat mij steeds het vertrouwen en de ruimte gaf om hier te kunnen werken. Daarnaast wil ik ook het team heel hartelijk bedanken voor haar collegialiteit en betrokkenheid, die ze de afgelopen jaren heeft getoond. We hebben met elkaar mooie jaren mogen beleven. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Uiteraard moet ik ook de ouders hartelijk bedanken. Ze hebben hun kinderen hier naar school gestuurd en ze hebben ons hun vertrouwen gegeven. We hopen dat we die niet hebben beschaamd. Natuurlijk moet ik in de eerste plaats onze Hemelse Vader dank zeggen. Hij heeft al die jaren gezondheid, krachten, inspiratie en alles wat nodig is om een school te leiden, gegeven. Hem komt de lof, de eer en aanbidding toe. Voor Emma en mij breekt er een andere fase in ons leven aan. We hopen daar ook weer onze draai in te vinden. Op school zal het natuurlijk ook te merken zijn dat ik hier niet meer werk. Per week werden hier heel wat uurtjes doorgebracht. Helaas is er op dit moment (nog) geen opvolger. Het bestuur is druk doende om eerst een tijdelijke voorziening te treffen. Als hier meer over te zeggen is zult u hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Wellicht zult u mij hier op school ook nog wel eens een keertje tegen komen. Een keertje afwassen, of wat ander administratief werk. We mogen al deze dingen in de handen van onze Vader leggen. Hij zal, op het gebed, de werkers en kinderen van deze school zegenen. Dat heeft Hij in de afgelopen jaren gedaan, dat doet Hij nu en dat zal Hij ook in de toekomst blijven doen. Vertrouw op Hem.

Een ieder die die leest wensen we: gezegende feestdagen en een voorspoedig 2015 !
Een heel hartelijke groet van Peter Boersema, à Dieu.                                                                     

Op verzoek nog een laatste bericht op de valreep:

* Kinderkerstmusical 2014: Ook dit jaar zal er tijdens de kerst een dienst speciaal zijn voor de kinderen. Deze dienst wordt georganiseerd door de werkgroep  Kind en Eredienst in samenwerking met kinderkoor ”Beloved”. Tijdens deze dienst zal ‘Beloved’ onder leiding van Annelien Doornbos de  kerstmusical ‘Groot en Geweldig’ opvoeren.

Deze dienst zal plaatsvinden op 1e kerstdag om 15.30 uur in De Poort.